BÆREDYGTIGE ÆG I FOODSERVICE

100% klimakompenserede æg

I Foodservice oplever grossisterne, at indkøberne hos danske hoteller, restauranter og kantiner prioriterer klimaet højt, når de handler fødevarer. Vi så denne stigende interesse for klimavenlige fødevarer, som en oplagt mulighed for lancere Danmarks første 100 % klimakompenserede æg.

CO2-udledningen i værdikæden

Klimapositive projekter

Klimakompensationen foregår ved, at vi i partnerskab med rådgivningsvirksomheden CEMAsys har udregnet CO2-udledningen for hele vores værdikæde ved produktion af ét kilo æg. Vi har beregnet CO2-udledningen fra hønernes foder, afhentningen af æggene hos landmændene, håndteringen og emballeringen i ægpakkeriet i Christiansfeld og transporten ud til kunderne.

For hver bakke CO2-neutrale æg klimakompenserer vi ved at støtte klimapositive projekter. Dermed neutraliseres drivhusgasudledningen. På de næste sider kan du læse mere om klimakompensation samt de tre spændende projekter, som vi støtter i Madagascar, Peru og Indien

Q&A om klimakompensation

Hvad indebærer klimakompensation?

I enhver produktion udledes kuldioxid (CO2). Klimakompensation betyder, at en vis mængde drivhusgasemissioner, målt i ton kuldioxidækvivalenter (tCO2e), klimakompenseres gennem støtte til eksterne projekter. Dette kan gøres ved at investere i projekter til produktion af vedvarende energi, energieffektivitet, gennem træplantning eller i skovbevaringsprojekter.

For at et projekt kan klassificeres som klimakompensation, skal projektet foretages på grundlag af en certificeringsstandard, der er internationalt accepteret, f.eks. Plan Vivo, VCS eller Gold Standard. Disse certificeringer kræver, at klimakompensationsprojekter opfylder et antal kriterier. 

Projekter i udlandet

Kan man klimakompensere i Danmark?

Klimakompensation refererer til en reduktion eller optagelse af drivhusgasser fra aktiviteter uden for organisationens egne aktiviteter og uden for Danmarks grænser. En vigtig grund til, at klimakompensation finder sted uden for Danmarks grænser, er, at projektet skal bevises at være "yderligere", hvilket ikke er inden for Danmarks grænser, da vi som land og som en del af EU's emissionshandel har et emissionsloft.

Derudover ville det gå imod et af de bærende principper bag klimakompensation, hvilket er intentionen om først at få adgang til de billigste klimatiltag, hvilket giver omkostningseffektivitet. Klimaprojekter inden for en virksomhed i hjemlandet, uanset om de finansieres, omtales derfor som effektivitetsprojekter eller klimaprojekter for at undgå misforståelser.

Vores værdikæde

Hvordan har I udregnet jeres CO2-udledning?

I løbet af sommeren 2019 har vi udregnet CO2-udledningen for hele vores værdikæde ved produktion af 1 kg æg. Vi har beregnet CO2-udledningen fra hønernes foder, afhentningen af æggene hos landmændene, håndteringen og emballeringen i ægpakkeriet i Christiansfeld og transporten ud til vores kunder.

Ifølge vores egne beregninger udleder vi 1,6 kg CO2 for hvert 1 kg æg, vi producerer hos DANÆG. Vores beregninger stemmer godt overens med beregningerne fra CONCITOs 2019-rapport, som konkluderer, at der udledes 2 kg CO2 per 1 kg æg (cirka 16 æg). CEMAsys er et uafhængigt bæredygtighedsrådgivningsfirma, der tilbyder beregning af drivhusgasemissioner, CSR-rapportering og revisioner af forsyningskæden - med det formål at gøre organisationer mere bæredygtige.

PROJEKT 1

Madagaskar

Vi støtter produktionen af bæredygtige komfurer/ovne til madlavning på Madagaskar. Dette Gold Standard-certificerede projekt har til formål at erstatte behovet for træ ved at udskifte traditionelle træovne med andre typer af energieffektive ovne, f.eks ovne drevet af solenergi.

Til dato er der produceret og installeret 164.000 ovne og over 1.270.000 tons træ er blevet bevaret.

Madagaskar er et af verdens fattigste lande, hvor jagten på landbrugsjord, træ og brænde truer de unikke økosystemer. Ifølge WWF var omkring 90 procent af øen dækket med skov i begyndelsen af 1900-tallet. I dag er der kun cirka 10 procent tilbage.

PROJEKT 2

Indien

Vi støtter det allerførste skovbevaringsprojekt af sin art i Indien. Projektet, der fungerer på et af de vådeste steder på Jorden, giver økonomiske incitamenter til at regenerere misligholdte skove og bevare eksisterende skove. Projektet reducerer risikoen for skovrydning og afhjælper ekstrem fattigdom blandt familier i landdistrikter gennem etablering af mikrofinansgrupper (i dag er der ca. 50
grupper).

Installation af brændstofeffektive brændeovne subsidieres, hvilket fører til mindsket træfældning og derved reduceret forurening af røg i de lokale familiers køkkener, hvilket gavner både skoven og familiens sundhed.

PROJEKT 3

Peru

Dette projekt beskytter den uvurderlige regnskov i Amazonas mod afskovning og bidrager derved til, at bevare kuldioxid i træer og jorden.

Den økonomiske støtte igennem klimakompensationen gør det muligt at patruljere imod illegal afskovning i et område på over 100.000 hektar, samtidig med at det bidrager til sociale initiativer og lokalt iværksætteri, hvilket skaber nye jobs og alternative indkomster. Når projektet vokser, vokser det beskyttede område i Amazonas også.

En kompleks størrelse

Er klimakompensation snyd?

Hos DANÆG ser vi ikke klimakompensation som snyd, men i stedet som en løsning, der foregår sideløbende med arbejdet om at nedbringe vores CO2-udledninger.

Gennem involvering i klimakompensation, øges incitamentet for at udforske, hvordan vi kan reducere vores CO2-udslip.