Meddelelse om databeskyttelse på danaeg.dk


Danæg koncernen tager vare på og beskytter dine data. Som dataansvarlig indsamler og behandler vi dine persondata i forbindelse med brugen af Danæg koncernens domæner.


Nedenfor er beskrevet, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Danægs behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på privacy@danaeg.dk

Nedenfor beskrives følgende emner:
1. Kategorier af persondata og formål
2. Videregivelse og overførsel af persondata
3. Opbevaringsperiode
4. Dine rettigheder
5. Kontakt
6. Ændringer til meddelelsen

1. Kategorier af persondata og formål
1.1 Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:
• IP adresse
• Adfærdsdata på website
• Informationer afgivet i konkurrence
• Kontaktinformationer
 
1.2 Vi behandler persondataene til følgende formål:
• Deltagelse i konkurrencer
• Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem Danæg domænerne, herunder også reklamationer og ansøgninger
• Udsendelse af nyhedsbreve
Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet og deltage i konkurrencer. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Danæg eller benytte online services på Danæg domænerne.
 
2. Videregivelse og overførsel af persondataene
2.1 Videregivelse af persondata
Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere:
• Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer
• Skattemyndigheder i forbindelse med konkurrencer
• Ansvarlige for ansættelser og ansøgningsprocessen
• Ansvarlige for kundereklamationer
 
2.2 Databehandleres adgang til persondata
Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Danæg koncernens instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Danæg koncernens ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, dog højst i:

  • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt i maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning
  • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget
  • Ansøgninger gemmes i maksimum 6 måneder
  • Reklamationer gemmes i maksimum 12 måneder

4. Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

 

5. Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på privacy@danaeg.dk

 

Adresseoplysninger:

Danæg Koncernen

Danægvej 1

6070 Christiansfeld

 

6. Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

 

Version 1.1 / 23. maj 2018

Information about data protection at danaeg.dk


The Danæg Group processes and protects your Personal Data. As Data Controller, we collect and process your Personal Data in connection with the usage of websites within the Danæg Group.
Below you find the description of how we process, use and transfer your Personal Data. If you have any questions concerning Danægs processing of your Personal Data, you are welcome to contact us at privacy@danaeg.dk

Below the following topics are described:
1. Categories of Personal Data and purpose
2. Transfer of the Personal Data
3. Retaining period
4. Your rights
5. Contact
6. Changes in the information

1. Categories of Personal Data and purpose
1.1 We collect and process the following kinds of Personal Data about you:
• IP-address
• Profiling on the website
• Information given in connection with a competition
• Contact details
 
1.2 We process the Personal Data for the following purpose:
• Participation in competitions
• Possibility to answer requests through the Danæg websites, including complaints and applications
• Sending newsletters
When we collect Personal Data for the above-mentioned purpose directly from you, you provide us this data to use the website and participate in competitions. You are not obliged to hand us the information. The consequences of not giving the Personal Data are not being able to participate in competitions, contact the Danæg Group or use online services at the Danæg domains.
 
2. Transfer of the Personal Data
2.1 Transfer of Personal Data
We may transfer and share your Personal Data with the following recipients:
• Responsible for sending prizes from competitions
• Tax authorities in connection with competitions
• Responsible for recruitment and application process
• Responsible for customer complaints
 
2.2 Data processors’ access to Personal Data
We provide our partners with access to personal data, including IT suppliers, who are storing and processing Personal Data on our behalf. Our partners and suppliers must comply with the Danæg Group instructions for storing and processing Personal Data. It is also the responsibility of the Danæg Group that storage and processing is in accordance with the data protection legislation.

3. Retaining period
We retain your Personal Data as long as it is necessary to fulfil the above-mentioned purpose, but at most in:
• Contact information and details on request are stored for a maximum of 12 months from the end of the inquiry
• Competition data is saved for a maximum of 12 months after the prize has been shipped and received
• Applications are stored for a maximum of 6 months
• Complaints are stored for a maximum of 12 months
 
4. Your rights
With certain statutory exceptions, you always have the right to request access to your Personal Data.
Furthermore, you have the right to request a rectification or a restriction to process your Personal Data.
You also have the right to receive a digital copy of the Personal Data provided by you in a structured, commonly used and machine readable format if our processing of the data is based on your consent or a contract you have signed with us (data portability).
We delete your Personal Data by request, unless we have the authority to continue the processing.
You may also file a complaint with the supervisory authority such as the Data Protection Inspectorate.
 
5. Contact
You are welcome to contact us, if you have any questions concerning the protection of your Personal Data or you wish to take advantage of your rights. Please feel free to contact privacy@danaeg.dk

Contact details:
The Danæg Group
Danægvej 1
DK-6070 Christiansfeld
 
6. Changes in the information
We reserve the rights to change this privacy policy.

Version 1.1 / May 23, 2018

De fleste hjemmesider bruger cookies - og det gør vores også. De fortæller os, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så vi kan give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies og hvilke vi bruger her. Du accepterer vores cookies, når du klikker OK.